بزرگداشت روزملی خوشنویسی توسط انجمن خوشنویسان شعبه مانیل

یکشنبه 14 اکتبر 2018 در 16:08


به همت انجمن خوشنویسان ایران شعبه مانیل وهمکاری رایزنی فرهنگی ایران مراسم روز ملی خوشنویسی در دانشگاه دولتی فیلیپین برگزار شد.