بازدید مدیر امور شعب بانک ایران زمین از شعب همدان

سه‌شنبه 19 دسامبر 2017 در 18:38


به گزارش روابط عمومی: یزدانجو هدف از سفرهای استانی و نظارت از شعب سراسر کشور را بررسی استانداردهای مصارف و بستر سازی مناسب ابزارها در جهت ارتقاء منابع بانک عنوان کرد.
در این سفر یزدانجو از شعب استان همدان بازدیدکرد و ضمن شنیدن سخنان همکاران در خصوص نقطه نظرات، مشکلات و پیشنهادات آنها پیرامون مسائل شعبه، رهنمودهایی در خصوص انجام امور بهتر به آنها بیان کرد.