اختتامیه رویداد ره پوشان برگزار شد

جمعه 19 جولای 2019 در 23:18


درپایان این مراسم ازبرگزیدگان این رویداد بااهدای مبالغی چندتقدیربعمل آمد .

احسان ایران منش دبیراجرایی رویداد ره نشان در اختتامیه ره پوشان گفت:این رویداد باهدف کمک به دانشجویان که به نوعی باابهام مواجه هستند برگزارشده که نسبت به آینده تخصصی اشان شناخت بیشتری پیداکنند وبامدل جدیدی ازخودشناسی خودشان رامحک زده وباچالش هاومشکلات کشور آشنا شده ودرصدد رفع موانع اقدام کنند .

ایران منش یادآورشد:مخاطبین این طرح ازنخبگان دانشگاه تهران وشریف وبرخی ازداشگاه هی کشور هستند وهفتاد درصدشان ازتهران هستندکه سن آنها بین ۲۰ تا ۲۴ سال است ودررشته های مهندسی به تحصیل اشتغال دارند که البته اغلب این دانشجویان در۳ماه تابستان روی پروژه مشتری محوروقابل فروش درکشور کارمیکنند .

وی ادامه داد: رویداد ره نشان در حوزه سیاست گزاری در چهار محور خودرو ، شبکه های اجتماعی ،مسکن و انرژی و در حوزه ی رسانه در دو محور ساخت مستند ،عملیات رسانه ای و در حوزه ی فناوری در شش محور آب و محیط زیست ،انرژی، حمل و نقل پیشرفته ،ICT و اقتصاد دیجیتال ،نظامی و دفاعی ،سلامت و زیست فناوری فعالیت میکند که به دانشجویان کمک میکند تا با مسائل کشور اشنا شوند و با انتخاب یک موضوع شروع آینده تخصصی خود را داشته باشند .

وی ادامه داد : اساتید رویداد رهنشان از فارغالتحصیلان دانشگاه شریف و تهران هستند و سن مخاطبان بین ۲۰تا۲۴سال است .

وی رویداد رهنشان را مشتری محور دانست و گفت : دانشجویان میتوانند سه ماه تابستان را در پروژه های واقعی کار کنند و مقدمه ی تشکیل تیم آینده خود را همراه با کسب درآمد داشته باشند .

ایرانمنش با اشاره به جایزه ی تیم های برگزیده گفت : اعتبار رایگان در گام دوم جشنواره و جایزه ی نقدی یک میلیون از هدایای این جشنواره به چهار تیم برنده است .

وی در پایان گفت : در جشنواره ی رهنشان در بخش سیاست گذاری ۴۵نفر ،در بخش رسانه ۸۵نفر و فناوری بیش از ۱۵۰نفر واجد شرکت و حضور در این جشنواره شدند.

درپایان این مراسم ازبرگزیدگان این رویداد بااهدای مبالغی چندتقدیربعمل آمد .

حسین جوشقانی استاداقتصاد دانشگاه خاتم ومدیرعامل موسسه حامی علوم انسانی وبرگزارکننده جشنواره ره نشان درحاشیه اختتامیه این رویداد اظهارداشت:این رویدادکه برای اولین بار در ایران برگزارمیشود یک تجربه رویارویی باچالشهای کشوردرحوزه های مختلف بوده وهدف اصلی آن توسعه علوم انسانی واجتماعی درکشور وافزایش تعداد دانش آموختگان است.

وی ادامه داد:هدف دیگراین رویداد افزایش آگاهی دانشگاهیان ازتحقیقات ودست آوردهای جدید رشته های علوم انسانی دردانشگاه های برترکشوراست .

جوشقانی افزود:بزرگترین دستاورد این جشنواره این است که دانشجویان به مسایل اجتماعی بصورت عمیق فکرکنند وفقط به مسایل علمی فکرنکنندودراین حوزه به بحث وتبادل نظر بپردازند.