به همت انجمن خوشنویسان ایران دومین نمایشگاه مشترک خوشنویسی درفیلیپین برگزار شد

سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ در ۱۴:۰۲


ایستگاه اخبار:برگزاری دومین نمایشگاه مشترک خوشنویسی درفیلیپین درهفته ملی خوشنویسی ایران به همت انجمن خوشنویسان ایران شعبه مانیل ورایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران باعنوان (صلح ملل از منظرهنر)