به همت کانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاه های ازادفنی وحرفه ای کشور ؛ اولین دوره نکوداشت مدیران برتر خانواده مهارت آموزی کشور می شود

چهارشنبه 9 مارس 2022 در 15:43


اولین دوره نکوداشت مدیران برتر خانواده مهارت آموزی کشور روز پنج شنبه ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۰ برگزار می شود.
روزپنجشنبه ۱۹ اسفندماه اولین دوره نکوداشت مدیران فعال وبرگزیده دولتی و غیردولتی آموزش فنی و حرفه ای کشور برگزارخواهدشد .
این مراسم باهمت کانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاه های ازادفنی وحرفه ای کشور و باحضور برخی مسئولان برگزار و طی این مراسم ازمدیران دولتی که دوران کرونا درکمک و یاری به آموزشگاه های آزادفنی وحرفه ای تلاش کرده اند و نیزبرخی پیشکسوتان و مدیران تشکل های صنفی این حوزه تقدیربعمل خواهدآمد

بنابراین گزارش، دراین مراسم ا

زنشان جدید و رسمی کانون رونمایی خواهدشد.