بازدید سخنگوی شورای شهر تهران از موزه بانک ملی ایران

چهارشنبه 7 فوریه 2018 در 21:09


عضو هیات رئیسه و سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از موزه بانک ملی ایران بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر علی اعطا در این بازدید از نزدیک اشیا و آثار گرانبهای موجود در موزه به ویژه سه شیء تاریخی جام زرین حسنلو، جام زرین مارلیک و تکوک زرین ماد-هخامنشی را مشاهده کرد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه این بازدید با بیان این که جمع آوری این حجم از آثار در موزه بانک ملی ایران بسیار ارزشمند است، گفت: از این طریق می توان تاریخ یک حوزه مشخص از رویدادها به ویژه بخش سکه ها را ملاحظه کرد.

وی اظهار کرد: اقدام بانک به درک درست از روند تکامل حوزه های مالی کشور بسیار کمک می کند.