گسست قانونی در پروژه های تهران با تاکیدی بر پروژه میدان ولیعصر(عج)

چهارشنبه 2 آگوست 2017 در 14:29


میدان های شهر به عنوان مهم ترین و موثرترین مکان های برقراری تعامل اجتماعی مردم شهر با یکدیگر است که میتواند زمینه ساز خاطرات جمعی و حس مکان شود. میدان شهری به عنوان عنصری مجزا از اطرافش دیده نمی شود چرا که مناظر و پیوست های اطراف آن در همه ابعاد اعم از اجتماعی، کالبدی، کاربری و … در درک فضایی آن اثر می گذارد. پس ساده انگاری است که تمامیت میدان را در هندسه صرف آن ببینیم.

آنچه امروزه از میدانهای مهم تهران به چشم می آید عبورهای بی وقفه ماشین هایی است که منظر میدان را مخدوش کرده است و راهکارهای اتخاذ شده برای رفع مشکل منتهی به طراحی هایی شده است که نه تنها مشکل را برطرف نکرده است بلکه مفهوم ذاتی میدان را به عنوان فضای فعال شهری زیر سوال برده است . نمونه های بارز آن اتفاقاتی است که در میدان ولیعصر و چهارراه ولیعصر اتفاق افتاده است.

اینها اینها بخشی از دغدغه ها و نظرات سخنگوی کمیسیون تخصصی معماری جمعیت جوانان مطالبه گر  در گفتگو با خبرنگار تهران نامه است که حاصل تجربیات و مطالعات اوست.

فائزه حسن خان با اشاره به این اتفاقات در پایتخت، می گوید: انفصال قطعی انسان از شهر و کشاندن آن به زیرزمین های گیچ کننده به بهانه بهبود وضعیت پیشینشان معضلی برای شهر تهران است که یقینا نقد و بررسی اتفاقات و تصمیمات شهر از دید متخصصان در شاخص کردن مسائل شهری تاثیر به‌سزایی دارد.

وی همراهی محدود مسولین و مدیران شهری با متخصصین و جامعه دانشگاهی را از نقاط ضعف مدیریت شهری و دانسته که می بایست در شورای پنجم قوت بخشیده شود تا انتخاب های نا‌آگاه موجب تخریب های تدریجی شهرمان تهران نشود.

وی افزود: میادین تهران به ویژه میادین اصلی مانند هفت‌تیر ،ولیعصر، ونک، تجریش، بهارستان، هر کدام در زمینه و همجواری‌های خاص خود قرار گرفته و یاد آور اتفاقات خاص تاریخی فرهنگی است، از این رو اتخاذ تصمیم های مشابه برای تمام آنها همان گونه که در سند توسعه پنج ساله دوم تهران مبنی بر ایجاد فضاهای زیر سطحی در این میادین اشاره شده است،کاری نادرست و عیناّ ترغیب کننده تکرار اشتباه هایی مانند آنچه در میدان ولیعصر و چهارراه ولیعصرافتاد است.

عضو جمعیت جوانان مطالبه گر، در قسمت هایی از سخنانش به صحبت های اخیر محمد مهدی تندگویان نائب رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری دوره چهارم شورای شهر اشاره کرد و افزود : طرح میدان ولیعصر و طرحهایی که برای سایر میادین ریخته شده است بدون مصوبه شورا بوده است و هنوز طرح جامع میادین شهر که مبین ساماندهی میادین و توجه به همه ابعاد آن است مصوب نشده است و تصمیمات اخیر درباره میدان ها و عملیاتی کردن آنها عدم وجود هماهنگی میان شهرداری و تصمیمات شورا را می‌رساند.

از سمتی دیگر، نبود رویکرد جدی در بخش مدیریتی و سیاست‌گذاری برای لزوم توجه به پایش پروژه های انجام شده و ارزیابی و بررسی جدی تاثیرات پروژه بر اطراف می تواند زمینه ساز ایجاد شکاف میان انتظارات و تصمیمات شود.

حسن خان در خاتمه گفت: این مهم تحقق نخواهد یافت مادامی که در جایگاه قانونی سیاست گذاری و طرح‌ریزی، اسناد فرادست و ارتباطات زمینه ای پروژه درنظر گرفته شود و مرتبط با بخش مطالعاتی نهادهای ذیربط و خواستهای مردم پروژه گام به گام جلو برود و اجرا و پایش و ارزیابی شود و از نتایج آن برای باقی پروژه های استفاده شود.

نقطه شروع برای ایجاد این چرخه مدیریتی – اجرایی می تواند مطالبه افراد شوراها و جمعیت جوانان ازبرنامه های شهردار و شورای شهر باشد تا جایی که تبدیل به جریان شود، جریانی که بتواند در مقابل بی قانونی ها بایستد.