کارگاه ونمایشگاه خوشنویسی وکلاس ایران شناسی دردانشگاه سنت پل St.Paul college pasig برگزارشد

شنبه 7 سپتامبر 2019 در 08:58


ایستگاه اخبار:به همت انجمن خوشنویسان وانجمن آموزش وپرورش تطبیقی ایران شعبه مانیل کارگاه ونمایشگاه خوشنویسی  وکلاس ایران شناسی دردانشگاه سنت پل St.Paul college pasig برگزارشد .

درابتدا نمایشگاه خواهر آگاناsr.Teresita Aganaرییس مراکز آموزشی پایه ضمن ابراز خرسندی از این برنامه گفت :مابسیار خوشحالیم که امروز بابرگزاری کارگاه ونمایشگاه خوشنویسی با فرهنگ وهنر کشور ایران که دارای قدمت وسایقه تاریخی زیادی است آشنا می شویم .

واین اولین باراست که چنین برنامه ای در کالج مابرگزارمیشود و از انجمن خوشنویسان  که این شانس رابرای نسل جدید فرزندان ما بوجود آورد قدردانی میکنیم … سخنران بعدی 

خانم سارناز Ms. Diana Sarenasمعاون آموزشی کالج نیز اذعان داشت :تنها اطلاعات ما درباره ایران این است که در دوره تمدن بین النهرین ایران هم تمدن داشت که مزوپو‌تامیا نام داشت وباهمین عنوان در کتاب های تاریخ ما آمده است. 

واین خیلی برای ماارزشمنداست که ازایران وفرهنگ و تمدن وخوشنویسی  آن بیشتر اطلاعات کسب میکنیم وبسیار قدردانی میکنیم که چنین فرصتی به ماداده شد.

سپس دکترتقوی مسئول انجمن آموزش وپرورش تطبیقی ایران شعبه مانیل به گفت :قبل ازحضور اسلام درایران‌خطوط میخی ،پهلوی واوستایی درایران رواج داشت.

درسراسر کشورهای اسلامی، درطول چهارده قرن خوشنویسان بنام ازتمدن های ایران وهند وعثمانی بودند وایرانیان خوش ذوق وزیبایی شناس به تدریج درطی قرون نهم تایازدهم که اوج درخشش هنرخوشنویسی که ازشاخص ترین هنرها درپهنه کشورهای اسلامی است ،ازتلفیق دوخط درنهایت قدرت وزیبایی وظرافت خط نستعلیق را ابداع کردند که عروس خطوط اسلامی نامیده می شود .

وتاکنون این هنر به همت متولیان  فرهیخته ودلسوز انجمن خوشنویسان ایران مرزهای جهانی رادرنوردیده وبه عنوان هویت ایرانی شناخته میشود .

خوشنویسی درقالب اشعار شعرای بنام ومشهور ایرانی ومفاهیم ارزشمند قرآنی چشم ودل مخاطبان هنردوست را درگوشه گوشه دنیا می نوازد .

سپس ایشان ابزارهای اولیه خوشنویسی رامعرفی نموده ودراختیار۵۰نفر دانش آموزان شرکت کننده قراردادند که باشورواشتیاق خاصی نیز درکارگاه مشارکت نمودند .