کاربری ها باید با مقیاس عملکردمحلی در منطقه یک اجرا شوند

یکشنبه 22 دسامبر 2019 در 19:20


استقرار برخی کاربری ها که مقیاس عملکردی آن مقیاس محلی نیست منجر به نا آرامی در محله می شود که اطلس مال نمونه این نوع شهرسازی است .

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک سید حمید موسوی شهردار این منطقه در جلسه آموزش TOD که با حضور شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران و کارشناسان شهرداری برگزار شد با بیان مطلب فوق اظهار داشت: خیابان کامل و طرح TOD قبل از اینکه طرح توسعه شهری باشد یک تفکر است برای اینکه بدانیم چه کاری باید انجام شود تا مدهای حمل و نقلی مانند دوچرخه، اتوبوس، مترو و… به صورت یک رینگ ترافیکی همدیگر را پوشش دهند.

وی گفت: حل مشکل ترافیک با حل مشکل تردد خودروها ، عابرین و اتصال مدهای حمل و نقلی به هم و در کنار آن توزیع کاربری و ثبت و میزان بارگذاری احجامی که باید در یک نقطه شهر بارگذاری شوند و اینکه بدانیم در نزدیکی ایستگاه مترو چه کاربری هایی می تواند شکل بگیرد تا تولید سفر کاهش یابد قابل حل است.

موسوی تصریح کرد: اجرای طرح خیابان کامل در کنار برکاتی که در شهرسازی دارد ما را به این موضوع رهنمود می کند که اقدامات ما در کنار اقدامات دیگر و با اثر بخشی بالا طراحی شود که رسیدن به این خیابان بدون تغییر پهنه بندی و بارگذاری ها محقق نمی شود.

شهردار منطقه یک افزود: باید بر اساس طرح های موضوعی و موضعی شهر طراحی و اجرا شود و طرح های تفصیلی بر این اساس پهنه بندی ها را انجام دهد.

وی گفت: طرح های شهری نیز باید در مقیاس ۵۰۰/۱ آماده و در آنها نقاط اطراف ایستگاه های مترو در راستای اجرای خیابان کامل شکل و تعریف خاص خود را پیدا کند و در این صورت است که طرح به نتیجه می رسد و مردم از خدماتی که به آنها ارایه می شود رضایتمندی بیشتری پیدا می کنند.

شهربانو امانی نیز خاطر نشان کرد : هر زون توسعه حمل و نقل محور (TOD)می تواند ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان در آمد برای شهر تهران داشته باشد.

وی افزود: در طرح TOD در حدود ۴۴۴ کارشناس را با مفاهیم TOD ، TOD استاندارد و خیابان کامل آشنا می کنیم تا به یک همگرایی در خصوص هدف از TOD برسیم .

رئیس کمیته ایمنی و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد : در شرایط فعلی که در تحریم هستیم و سرمایه گذاران در کشورهای دیگر سرمایه گذاری می کنند و اقدام به خرید ملک می کنند باعث شده امروز بیش از ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی به خصوص در منطقه یک داشته باشیم در حالی که هر زون TOD می تواند یک درآمد پایدار برای شهر تهران باشد .

وی گفت: بستر آماده است و امیدواریم با پشتیبانی کارشناسان که سرمایه انسانی شهرداری هستند این طرح را به اجرا برسانیم .

گفتنی است توسعه حمل و نقل محور (TOD) ،در سال های اخیر مبتنی بر حمل و نقل عمومی به عنوان یکی از تکامل یافته ترین دیدگاه های توسعه شهری، که بر ارتباط متقابل حمل و نقل عمومی و توسعه شهری تأکید دارد، مطرح شده است.این رویکرد از ویژگی هایی چون ارتقای کیفیت طراحی محله¬ای، افزایش کاربری های مختلط، گسترش تعاملات اجتماعی، کاهش استفاده از اتومبیل و گسترش گزینه های جابه جایی سازگار با حمل و نقل عمومی همانند دوچرخه سواری و پیاده روی، برخوردار است که با اجرای آن می توان تهران را بعنوان شهری برای همه درآورد .