طرح كاهش و بازنگرى اختيارات شهردار كليد خورد

شنبه 16 سپتامبر 2017 در 10:21


افشین حبیب زاده عضو شوراای شهر تهران گفت: پنجم شهریورماه طرحى در شوراى شهر درخصوص کاهش اختیارات شهردار مطرح شد که در کمیسیون ها در حال بررسى است.

براساس این طرح، تمام اختیاراتى را که از سوى شورا به شهردارى، تفویض شده بود، لغو و بعد از بررسى، مجدد به شهردار برگردانده مى شود.

در سالیان گذشته اختیارات زیادى از طرف شورا به شهردار داده شده که در برخى مواقع اطلاعى از آن نداریم❗️ پس ضرورى است تا بازنگرى در این امر صورت گیرد.

برخى از اختیارات شهردار براساس قانون به وى تفویض شده که اعضاى شورا با این دسته از اختیارات کاری ندارند؛ اما روى سخن به اختیاراتى است که توسط “شورا” به شهردار تفویض شده است.

برخى مشکلات در شفاف سازى مربوط به همین موضوع است که برخى اختیارات به شهردار تفویض شده و شهردار نیز برخى اختیارات را به نمایندگان خود تفویض کرده که باید موارد حساسیت برانگیز اصلاح شود.

پیشنهاد ما لغو اختیارات شهردار است اما برای عدم ایجاد مشکل در کارهای شهر، اعضاى شورا به سرعت اختیارات مهم و اساسى را تفویض مى کنند تا مشکلى در اداره شهر ایجاد نشود.

در شوراى شهر چهارم نیز طرح کاهش و بازنگرى در اختیارات شهردار کلید خورد اما نتوانست حتى نیمى از آرا را کسب کند.