رونمایی ازتندیس استادناصرهوشمندوزیری

یکشنبه 21 نوامبر 2021 در 22:19


 عصرانه های آسمان این باردرمجموعه فرهنگی هنری آسمان به مناسبت بزرگداشت ویادمان استادفقید دکترناصرهوشمتدوزیری باحضوراساتید ،مجموعه داران وشخصیتهای فرهنگی وهنری دربعدازظهر روزدوشنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۰ باتلاوت آیاتی چندازقرآن کریم وسرودملی جمهوری اسلامی ایران برگزارشد.

درابتدای این مراسم دکترمحیط طباطبایی رئییس ایکوم ایران درمورد آثارمنحصربفردوهنری وزیبای استادفقید دکترناصرهوشمندوزیری وصاحب سبک بودن آثارشان سخن گفتندواینکه مرحوم وزیری باهنرمتدی تمام وباپشتکارزیاد واراده ای پولادین بااشیای بازیافتی بهترین اشکال هنری ومجسمه های زیبایی رودرغارموزه خویش خلق کردند .

محیط طباطبایی ادامه داد:استادوزیری مجسمه های زیبایی رونیزدرپارک جمشیدیه تهران ازخودبه یادگار گذاشتند وهرکسی نمیتواند به تنهایی چنین آثارهنری گرانبهایی روخلق کرده ودرمعرض دیدمردم وهنردوستان قراردهد.

وی یادآورشد:نبوغ فوق العاده استاد وخستگی ناپذیری وی توانست این هنرمتد توانارودرایران وجهان به همگان معرفی کند وماکمترکسی رودردنیابااین همه ذوق هنری داشته ایم که بتواندازدل یک صخره سنگی غارموزه ای به این زیبایی باقابلیتهای فراوان هنری وبصری خلق کند وحتی بتواندهنرمتدان ایرانی وتوریست های خارجی روبه شگفتی وادارد .

دراین مراسم دکترناصری رئیس مجموعه فرهنگی هنری آسمان ودکترحسین پور رئیس انجمن هنرمندان پیشکسوت ایران ومهندس صفا رئیس شورای شهرستان های شمیرانات وعضوشورای شهرلواسانات نیزحضورداشتند وازسجایای ممتازاخلاقی استاد فقید سخن گفتند.

دراواسط این برنامه تیزر۹دقیقه ای ازاستادوزیری که توسط امین محمدی ازشاگردان استادوزیری تهیه شده بود پخش شدیادآوری میشود که فیلم مستندی نیزازاستادفقید که توسط انجمن هنرمندان پیشکسوت ساخته شده بود ودرآن استاددرمورد زندگی هنری خویش حکایت می کرد برای حضار داخل سالن به نمایش درآمد .

دراین مراسم استادهنرمند سامان صادقی بااجرای موسبقی سنتی به هنرنمایی پرداخت که باتشویق حضارداخل سالن مواجه شد دراین مراسم لوح تقدیری ازطرف رئیس مجموعه فرهنگی هنری آسمان به سرکارخانم مهندس راما وزیری رئیس غارموزه وزیری اعطا شد که باتشویق حضارمواجه شد .

درانتهای این مراسم ازمجسمه زیبای استادفقید دکترناصرهوشمندوزیری مالک غارموزه وزیری باحضورخانواده استادفقید وبازیگران جهانگیرالماسی ومژگان ترانه ورئیس ایکوم ایران ورئیس هنرمتدان پیشکسوت ایران ورئیس مجموعه فرهنگی هنری آسمان ودیگرشخصیت های فرهنگی کشوررونمایی شد که انتظار میرود دریک مکان فرهنگی همچون موزه هنرهای معاصرتهران این اثرهنری وبی بدیل نصب ودرمعرض دید مردم ایران قرارگیرد.

تنظیم خبر :غلامرضا عباس نژاد