رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در اجلاس بیست و یکم : سازمان نظام مهندسی یک سرمایه ملی است

پنج‌شنبه 12 جولای 2018 در 21:47


فرج الله رجبی در بیست و یکمین اجلاس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در وصفاین سازمان گفت: سازمان نظام مهندسی یک سرمایه ملی است.

بیست و یکمین اجلاس سازمان نظام مهندسی کشور با حضور دکتر علی لاریجانی؛ رئیسمجلس شورای اسلامی، عباس آخوندی؛ وزیر راه و شهرسازی، مهندس علی اکبر ترکان؛ مشاوررئیس جمهور در امور هماهنگی نوسازی در بافت فرسوده، فرج الله رجبی؛ رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به همراه اعضای هیاتمدیره استان های سازمان نظام مهندسی کشور در تهران در حال برگزاری است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ابتدای سخنان خود با تشکر از مجلس شورایاسلامی در پیگیری مطالبات سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: دکتر لاریجانی و اعضایکمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با حساسیت مسائل سازمان نظام مهندسی ساختمان را پیگیریکردند . بنابراین یکی از مرجع های پیگیری ما در سال گذشته مجلس شورای اسلامی بود.

وی اضافه کرد: دوران پر فراز و نشیبی در حوزه مهندسی طی می کنیم. در این دوراناست که قدر مردان و عیارها عیان می شود. اما در این در دوران پرتلاطم مدیرانی میتوانند موفق عمل کنند که عیار حرفه ای بالا داشته باشند. ما خودمان را عرضه کردیمو مردم ما را پذیرفتند و باید در مقابل امانتی که در دست داریم، امانتدار باشیم.ما موظف و مکلف هستیم که با تمام توان وظیفه مان را انجام دهیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان این که این فراز و فرودها دردریای دل انسان های توانمند آرام می شود، گفت: ما امروز پاسدار و امانت دار ۲۰ سالتلاش و کوشش خودمان و همکارانمان در عرصه مهندسی هستیم. آقای دکتر لاریجانی، بارهاگفته اید چالش های زیادی داریم و سازمان های نظام مهندسی به دلیل سنخیتی که باموضوع دارند، می توانند به کمک مردم و دولت بیایند. یکی از چالش های امروز، اشتغالو یکی از راهبردها، مسکن است.

رجبی اضافه کرد: شاکله اقتصاد با مسکن ساخت و سازگره خورده است. بخش مسکن، خرده سیاست نیست بلکه راهبرد اساسی در حل مشکلات است. ماباید این مساله را مدیریت کنیم و مجلس نیز باید مطالبه گری کند تا این راهبردهامشخص شود. در این صورت ما در سیاست گذاری موفق خواهیم بود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان این که ما نمونه هایی از عدمتصدی گری دولت داریم، توضیح داد: در اصلاح قانون نظام مهندسی باید بگوییم ایندستگاه خصوصی است و تکلیف باید مشخص شود. ما می گوییم دستگاه خصوصی است تا رشد ونمو داشته باشد. این سازمان با تشکل های صنفی فرق می کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه به بیان این تفاوت ها پرداخت وگفت: اولین تفاوت به این موضوع برمی گردد که این تشکیلات انتفاعی است. تفاوت دومموضوع آموزش است. سازمان وظایفی دارد و باید مهندسان را آموزش دهد تا وارد حرفهشوند و برکارشان نظارت داشته باشد.

رجبی افزود: در بررسی قانون اتفاق های جدیدی افتاد. با بررسی کارشناسی به ایننتیجه رسیدیم که سازمان نظام مهندسی و نظام فنی اجرایی باید مکمل یکدیگر باشند تابا استفاده از قانون موجود به هم افزایی دست یابند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به زلزله کرمانشاه گفت: اتفاقیکه در این استان افتاد، ما را در سایه روشن فضای مهندسی قرار داد. بخش روشن آن درمقایسه با بم و رودبار بود که تعداد کشته های کمتری داشت. البته کشته شدن یک فاجعهانسانی است اما کاهش آمار فوتی ها در زلزله نسبت به سال های گذشته نشان می دهد کهحرکت رو به جلو داشته ایم.

وی در پایان بیان کرد: در زلزله کرمانشاه مشخص شد برخی از ساختمان هایی که فروریخته بودند بعد از اتمام یک طبقه اضافه کرده بودند. سازمان نظام مهندسی یک سرمایهملی است.