دانشگاه جامع علمی کاربردی تنها دانشگاه نسل سومی که متولی آموزشهای مهارتی است

دوشنبه 7 سپتامبر 2020 در 18:04


ایستگاه اخبار: رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی ٢٣ فرهنگ و هنر  گفت:دانشگاه جامع علمی کاربردی تنها دانشگاه نسل سوم میباشد که متولی آموزشهای مهارتی است.

احمدرضا فراهانی رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی ٢٣ فرهنگ و هنر گفت:مرکز آموزش علمی کاربردی ۲۳ فرهنگ و هنر بعنوان مرکز برتر تهران شرق در حال پذیرش دانشجو طبق لیست ارسالی میباشد .

وی ادامه داد:این مرکز ضمن فعالیتهای آموزشی خود دارای مرکز نوآوری چهره پردازی می باشد که در زمینه چهره پردازی آمادگی جذب ایده های جدید و برگزاری استارتاپ در آن حوزه می باشد.

فراهانی  تصریح کرد:وام ،شهریه ،معافیت تحصیلی و حمایت از ایده های برتر جهت سرمایه گذاری از خدمات ویژه دانشجویان این مرکز است.