توازن مهم‌ترین اصل در ثبات همکاریست

جمعه 15 اکتبر 2021 در 11:08


ایستگاه اخبار:پژوهشگر حوزه تاریخ سیاسی پیرامون ادامه شرایط روابط ایران و باکو عنوان کرد: همه نداهایی که دو طرف را به آرامش فرامی خواند آگاهانه و مسئولانه نیست.
میلاد امیدوار عنوان داشت : لزوم حفظ منافع حیاتی، تاثیرگذاری در فضای حیاتی و توازن در روابط طرفینی ایجاب می کند به طرف مقابل به شکل متوازن پاسخ داده شود، جمهوری آذربایجان به عنوان یک کشور باید متعهدانه رفتار کنند و این کشور و جمهوری ترکیه باید از ادعاهای خلاف واقع تاریخی و سیاسی به ویژه ادعاهای تخاصم ساز تاریخی دست بکشند، عنوان داشت هرچند عدم تنش و همکاری مسیر عقلایی در این راه است لکن باید توجه ویژه داشت توازن مقدمه الزامی همکاری است و مواردی که توسط برخی افراد در دو کشور همسایه رخ می دهد نشانه ای از این مسائل ندارد.

وی ادامه داد:باید راه حل را در سیاست خارجی متوازن و مبتنی بر واقعیات تاریخی و سرزمینی دید و متوجه نگاه خطرناک اندیشکده های برخی کشورهای متخاصم در این حوزه بود.

وی بیان کرد که: متهم کردن فعالان فرهنگی که از هویت و تاریخ کشور خویش در برابر جعلیات دفاع می کنند، به تخریب روابط راندن همه با یک چوب است.

تنظیم خبر :غلامرضا عباس نژاد