تزریق بیش از 1700 میلیارد ریال منابع به دانش بنیان ها توسط بانک ملی ایران

یکشنبه 24 آوریل 2022 در 21:23


بانک ملی ایران در سال گذشته تنها از محل منابع در اختیار صندوق توسعه ملی ۱۷۳۳ میلیارد ریال منابع به پروژه های دانش بنیان تزریق کرده است.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، گرچه سال جاری از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین» نام گذاری شده است، اما این بانک از دیرباز حمایت خود از شرکت های دانش بنیان را عملیاتی کرده بود.

طبیعی است که با مزین شدن امسال به این عنوان، میزان و شکل حمایت بانک از شرکت های دانش بنیان نیز تغییر کرده و توسعه خواهد یافت، اما نگاهی به عمکلرد یک سال گذشته در این حوزه نیز قابل توجه است.

بانک ملی ایران در سال ۱۴۰۰ تنها از محل قرارداد با صندوق توسعه ملی ۸۰۳ میلیارد ریال بابت سرمایه ثابت به شرکت های دانش بنیان تخصیص داده است.

این رقم در حوزه سرمایه در گردش نیز به عدد ۹۳۰ میلیارد ریال رسید که تقریبا معادل کل مبلغی است که از محل صندوق به بانک ملی ایران تخصیص یافته بود.

بانک ملی ایران از محل منابع در اختیار خود نیز میزان قابل توجهی تسهیلات به شرکت های دانش بنیان پرداخت کرده است.