به همت انجمن خوشنویسان ایران دومین نمایشگاه مشترک خوشنویسی درفیلیپین برگزار شد

سه‌شنبه 16 اکتبر 2018 در 14:02


ایستگاه اخبار:برگزاری دومین نمایشگاه مشترک خوشنویسی درفیلیپین درهفته ملی خوشنویسی ایران به همت انجمن خوشنویسان ایران شعبه مانیل ورایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران باعنوان (صلح ملل از منظرهنر)