به منظور تقویت و توسعه نشاط در سازمانها

سه‌شنبه 29 سپتامبر 2020 در 17:49


تفاهمنامه انجمن روابط عمومی ایران با انجمن ورزش شرکتهای ایران مبادله شد .

 

نظر به اهمیت سالمت نیروی انسانی به عنوان بزرگترین سرمایه شرکتها و وسازمانها به منظور بهره مندی از ظرفیتهای ارتباطی در ارتقا سطح سالمت،بهره وری و نشاط شرکتها تفاهم نامه همکاری بین انجمن روبط عمومی ایران و انجمن ورزش شرکتهای ایران امضا و مبادله گردید .
این همکاری مشاوره و کمک به معرفی برند شرکتها درعرصه های ملی و بین المللی از طریق رویداد های ورزشی و برگزاری کارگاه های اموزشی خواهد بود و تسهیالت برگزاری مناسبتها و اعتبار سنجی سطح سالمت نیروی انسانی شرکتها و سازمانها را توسعه خواهد داد.