بانک آینده گوهینامه استاندارد بین‌المللی مدیریت آموزش ISO10015 دریافت کرد

شنبه 4 نوامبر 2017 در 10:45


در اجرای فرآیند ممیزی این سیستم، فرآیندهای اصلی آموزشی مشتمل بر  نیازسنجی، برنامهریزی،اجرای دوره ها، ارزیابی اثربخشی آموزش و نیز مدیریت، پایش و بهبود این فرآیندها ارزیابی گردیده و تطبیق کامل آنها با استاندارد آموزشی ایزو ۱۰۰۱۵ مورد تأیید ممیزین رسمی    واقع شد.

پس از طی مراحل مذکور، بانک آینده، موفق شد؛ گواهینامه استاندارد بین‌المللی مدیریت آموزش ISO10015 را از مرجع مذکور در کشور آلمان، دریافت نماید.

از جمله مهم‌ترین دستاوردهای استقرار استاندارد پیش‌گفته در بانک، شفافسازی و بهبود فرآیندهای آموزشی، بازنگری مستندات تخصصی، تهیه نظام‌نامه آموزشی، تدوین مدل شایستگی و در نهایت افزایش رضایتمندی مشتریان میباشد.

بانک آینده، در راستای التزام خود به مسیر تعالی و سرآمدی، پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریتی را به عنوان ابزاری برای تغییر و تحول سازمانی به کار برده و همواره با ارزیابی‌ها و بهبود مستمر در تمامی حوزه‌های بانک، اهتمام خود را جهت مشعوف‌سازی تمامی سطوح ذینفعان ابزار مینماید.

بانک آینده تعهد به مسیر تعالی و سرآمدی را  زیربنای خلق آینده پایدار و موفقیت سازمانی خود، تعیین نموده است.