بازدید سفیرافغانستان ازمجهزترین مرکزتشخیص ودرمان سرطان درکشور

چهارشنبه 6 نوامبر 2019 در 20:08


ایستگاه اخبار:سفیرافغانستان درایران سه شنبه شب ازمرکزروشنا مجهزترین مرکزتشخیص ودرمان سرطان درتهران بازدید کرد.

 

عبدالعزیز لیوال سفیرافغانستان درایران سه شنبه شب دربازدید ازمرکزروشنا مجهزترین مرکزتشخیص ودرمان سرطان درتهران درجمع خبرنگاران اظهارداشت:این بازدید درخصوص همکاری فی مابین کشورایران وافغانستان دررابطه باانتقال تکنولوژی جدیدترین روشهای درمانی به خصوص سرطان سبنه انجام شده است.

وی افزود:باتوجه به اینکه ایران کشورهمسایه وهم زبان مادرمنطقه است ودرواقع ایران بخشی ازمردم ماهستند برخودلازم دانستیم درخصوص انتقال تکنولوژی ودرمان بیماری سرطان اقدامات لازم راانجام دهیم .

وی ادامه داد:بخش عظیمی ازمهاجران افغانسنانی درایران حضوردارند وتمام نهادهای بین المللی دررابطه باحقوق شهروندی اتباع افغانی درایران مسوول هستندکه درزمینه شغل ومجوزهای قانونی آنان اقدامات لازم راانجام دهند که توان مالی واقتصادی مهاجران افزایش یابد وآنها بتوانند خودوخانوادشان راتحت پوشش بیمه قراردهند تابتوانندهزینه های سرسام آوردرمانی خود رااندکی کاهش دهند وازمسولان وزارت بهداشت دراین خصوص مددویاری خواستند.

در ادامه  دکترمقدادمحمودی رییس هییت مدیره گروه گردشگری سلامت هریس نیزدرجمع خبرنگاران اظهارداشت:این گروه مدت یک سال است که فعالیت خودراآغازکرده است وشهرسلامت محوری رابانام سبن سارطراحی کرده است که همه موارددرحوزه سلامت درآن گنجانده شده است ویکی ازموارد مهم آن مرکزتشخیص سلامت روشنا است .

وی افزود:افتتاح یک گروه گردشگری سلامت نیزدراین گروه قرارگرفته است وآن راراه اندازی کرده ایم وبامطالعات انجام شده درزمینه تشخیص ودرمان سرطان توانسته ایم قراردادهای خوبی بامراکزدرمانی وتخصصی درایران منعقد کنیم که بیشتراین مراکز فوق تخصصی بوده اند.
همچنین در ادامه این بازدید حسام کجوری نایب رییس گروه گردشگری سلامت هریس نیزاظهارداشت:درگذشته بیماران درخصوص اقامت خودشان دچارمشکلات فراوانی بوده اند که ماتوانسته ایم بحث اقامتی وترانسفرفرودگاهی آنان راتاحدقابل توجهی حل نمایبم وبوسیله مترجمان ماهربیماران ازدرب منزل تحویل گرفته وبعدازمراجعه به مراکزدرمانی تادرب منزلشان آنان راتحویل داده ایم.

وی یادآورشد:مادرکشورهای بلاروس وآلمان دفترنمایندگی دایرکرده ایم وجزوسه کشوراول درزمینه تشخیص ودرمان سرطان هستیم وهم ردیف دوکشورآلمان وآمریکا درجهان هستیم ویکی ازدلایل حضور مراجعان ایرانی وخارجی به مراکزدرمانی درایران وجذابیتی که دراین خصوص وجود دارد هزینه های درمانی پایین نسبت به سایرکشورهاست.

وی تاکید کرد:درآینده قراردادهای زیادی باکشورهای دیگربه خصوص کشورهای اسکاندیناوی منعقدخواهیم کرد.

دکترحمیدرضا دهقان منشادی مدیرمرکزانکولوژی ورادیوتراپی روشنا نیزدرحاشبه این مراسم اظهارداشت :باتلاشهای زیاد ودراوج تحریم هاتوانستیم باارز۵ونیم میلیون یورو دستگاه های تشخیصی ودرمانی سرطان راکه ازمجهزترین دستگاه های تشخیصی ودرمانی درجهان هستندازکشورامریکا خریداری وبه ایران منتقل کنیم .

وی تاکید کرد:این دستگاه هاجزودقیق ترین وبهترین دستگاه های تشخیص سرطان درکشورایران هستند وباعث شده است که بحث توربسم درمانی درکشورمطرح شود وباعراق وآذربایجان مذاکراتی دراین زمینه انجام شده است ودیداری ازمرکز مانیزداشته اند وتابحال بیماران زیادی ازاین دوکشور به مرکزمامراجعه کرده وتحت درمان فرارگرفته اند وهدف گزاری ماارایه بهترین درمان برای بیماران ایرانی وغیرایرانی بوده است.

منشادی ادامه داد:مادراین مرکزازجدیدترین تکنولوژی بروزدنیااستفاده میکنیم تابتوانیم رضایت بیماران داخلی وخارجی رابه نحودرستی جلب نماییم.

وی درپایان اضافه کرد:هزینه های درمانی ببماران دراین مرکزباهماهنگی وزارت بهداشت انجام میشود وهیچ دخالتی ورزمینه هزینه های درمان نداریم وبه هیچ وجه خارج ازتعرفه عمل نمیکنیم ودرآینده قراراست درشهرآمل واهوازشعباتی راتاسیس کنیم.

وی خاطرنشان کرد:امکانات تشخیصی ودرمانی بیماران سرطانی کودکان دراین مرکز وجودندارد واین رده سنی دراین مرکز پذیرش نمیشوند.