بازدیدمدعوین وهنرجویان وعلاقه مندان هنرسوزن دوزی ازغارموزه

یکشنبه 6 ژوئن 2021 در 13:00


درحاشیه بازدیدمدعوین وهنرجویان وعلاقه مندان هنرسوزن دوزی ازغارموزه استاد فقید ناصرهوشمند وزیری درتاریخ پنجشنبه ۱۳خرداد۱۴۰۰از۱۰نفرازهنرجویان زن کانون رازسوزن توسط سرکارخانم  نرجس خاتون فیروزی رئیس کانون رازسوزن تقدیربعمل آمد.

لازم به یادآوری است :دراین جلسه سرکارخانم مهندس راما وزیری رئیس باغ موزه وزیری وبسیاری ازهنردوستان وهنرمندان حضورداشتند .

دراین مراسم استاد نرجس خاتون فیروزی اظهارداشت:کانون رازسوزن ثبت شده درکانون های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است وشامل ۱۰نفراعضا اصلی است وتعدادی هم همکاری با کانون دارند جلسات ونمایشگاه های متعددی درطول سال دراین کانون برگزارشده وتمام هنرمندان سوزن دوزدراین جلسات ونمایشگااه ها حضوردارند .

فیروزی اضافه کرد:اعضااین کانون به کارسوزن دوزی اشتغال دارند  وتعدادی از اعضا به کار سوزندوزی و مجسمه سازی ،مشبک فلز،چرم دوزی،پاپیه ماشه وسفال اشتغال دارند.

وی هدف اصلی ازاین هنرراشناسایی سوزن دوزی ایران دانست وگفت:به تمامی شهرها ی ایران که به این هنرهای سوزندوزی اشتغال دارند سفرکرده ام مثل استانهای کرمان ،سیستان وبلوچستان،آذربایجان شرقی،آذربایجان غربی،خراسان شمالی،خراسان جنوبی،خراسان رضوی،هرمزگان،فارس،اصفهان،یزدواستان مرکزی شهرتفرش وهنرتمام این مراکزرابه تهران منتقل کرده وبه هنرجویان هنرسوزن دوزی راآموخته ام.

فیروزی خاطرنشان کرد:سوزن دوزی هاشامل ۱۸۰نوع درتمامی مناطق ایران است که زیرمجموعه آن بیش از  ۱۰۰۰نوع است  با۷۰۰نوع پایه اصلی سوزن دوزی است که ازگذشته  که تاریخ ۸۰۰۰ساله دارد وی یادآورشد:اوج هنرسوزن دوزی درزمان صفویه بوده که درآن زمان سوزن دوزان مرد به این حرفه اشتغال داشته وحتی امضا هنرمندان مرد درزیر کارها مشاهده شده است.

فیروزی درخاتمه عنوان کرد:ماوابسته به هیچ سازمان ونهاددولتی نبوده واین انجمن به همت اعضاپرتلاش کانون رازسوزن شکل گرفته وبکارخودادامه می دهد وآموزشهای مختلف ونشستهای تخصصی ونمایشگاهای زیادی دراین انجمن انجام می شود.

در پایان فیروزی از خانم‌مهندس راما وزیری که خود ایشان یکی از اعضای کانون هستند بخاطر همکاری تشکر وقدر دانی کردوهمچنین از استاد شهرام امیری ریس انجمن  مانی نو جناب اقای ذاکری مسئول کمپین صنایع دستیو تمامی هنرمندان وانجمن ها ودوست داران هنر که از نمایشگاه بازدید کردند تشکر کرد.

سرکارخانم مهندس راماهوشمندوزیری رئیس غارموزه وزیری نیزدرحاشیه این گردهمابی اظهارداشت :گالری غارموزه وزیری رابه طوررایگان دراختیارهنرجویان کانون رازسوزن برای نمایش وارائه آثارشان قرارداده ایم ودرحقیقت این نمایشگاه کارمشترک غارموزه وزیری وکانون رازسوزن است که بااستقبال بسیارزیادی ازهنرمندان وبازدیدکنندگان این موزه قرارگرفته تاست که ازپنجشنبه ۶خرداد۱۴۰۰تاپنجشنبه۱۳خرداد۱۴۰۰بمدت یک هفته برگزارشده ودرطول برپایی این نمایشگاه کارگاه های آموزشی متفاوتی راارائه نموده ایم …..

پایان خبر