انتصاب رئیس اداره پیگیری و وصول مطالبات بانک ایران زمین

سه‌شنبه 12 دسامبر 2017 در 19:54


با حکم عبدالمجید پورسعید مدیر عامل، محمود طیبان به سمت رئیس اداره پیگیری و وصول مطالبات منصوب شد.
در حکم پورسعید خطاب به طیبان آمده است:
موفقیت شما را برای به کارگیری مجموعه عوامل و امکانات در جهت انجام وظایف و مسئولیتهای محوله و تحقق اهداف عالیه بانک، از خداوند متعال مسئلت دارم.