انتصاب جانشین سازمان بسیج شهرداری تهران

شنبه 3 آگوست 2019 در 12:13


در حکمی از سوی رئیس سازمان بسیج شهرداری تهران، مجتبی حافظ ملکی به عنوان جانشین سازمان بسیج شهرداری تهران منصوب شد.