آپ 1122 ريال سود کنار گذاشت

پنج‌شنبه 20 ژوئن 2019 در 17:12


شرکت آسان پرداخت پرشین در دوره ۱۲ماهه منتهی به ۲۹اسفند ماه ۹۷، به ازای هر سهم خود یک هزار و ۱۲۲ریال سود کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶افزایش ۲۳درصدی را نشان می دهد.
بر اساس انتشار گزارش شفاف سازی، شرکت آسان پرداخت پرشین در دوره ۱۲ماهه منتهی به ۲۹اسفند ماه ۹۷، مبلغ ۲هزار و ۹۷۴میلیارد و ۳۸۱میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ یک هزار و ۱۲۲ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶معادل ۲۳درصد افزایش داشته است.
همچنین این شرکت بورسی، افزایش ۲۳درصدی درآمدهای عملیاتی را از جمله دلایل عمده افزایش سود هر سهم نسبت به دوره مالی پیشین ذکر کرده است. از سویی دیگر در این گزارش شفاف سازی آمده است که، با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ ۲هزار و ۹۹۰میلیارد و ۸۲۵میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.
در همین حال، «آپ» در دوره ۱۲ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۶، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۲هزار و ۴۰۸میلیارد و ۲۹میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۹۰۹ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.
افزون بر این، شرکت آسان پرداخت پرشین در صورت های مالی تلفیقی، سود هر سهم در دوره ۱۲ماهه منتهی به ۲۹اسفند ۹۷را مبلغ یک هزار و ۱۱۹ریال و سود خالص را مبلغ ۲هزار و ۹۶۶میلیارد و ۲۶۹میلیون ریال اعلام کرده است.