بازدید سفیر لیتوانی در ترکیه از کتابخانه ملی و بخش اسناد

سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷ در ۱۹:۱۴


دکتر کریمی طبسی سفیر صلح جهانی و کنسول افتخاری جمهوری لیتوانی در جمهوری اسلامی ایران و آدریوس بروزگا سفیر لیتوانی در ترکیه از کتابخانه ملی و بخش اسناد  بازدید کردند.